Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Dělení obchodního majetku

Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby). Souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek.

Obchodním majetkem jsou tedy všechny prostředky, které podnik při své činností užívá.

Účetnictví se na majetek dívá ze dvou hledisek:

 1. Z hlediska jeho konkrétní formy, tj. podle jeho složení
 2. Z hlediska zdrojů, kterými byl financován

Druhy majetku podniku

 1. Dlouhodobý majetek (slouží podniku dobu delší jak 1 rok, během používání neztrácí původní formu, pouze se postupně opotřebovává) Člení se na:
  A. dlouhodobý hmotný majetek
  B. dlouhodobý nehmotný majetek
  C. dlouhodobý finanční majetek
 2. Oběžný majetek (slouží především k tomu, aby bylo z čeho vyrábět; tvoří jej zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky)

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku

Hmotný majetek se oceňuje:

 1. Pořizovací cenou. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení (ceny nákupu) a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. ze všech dalších nákladů, které s pořízením souvisí). Za takové výdaje se považuje zejména: dopravné, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, které tvoří součást stavebních objektů, kolaudační poplatky apod. Naopak do pořizovací ceny se nezahrnují např. výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování hmotného majetku.
 2. Vlastními náklady – u hmotného majetku pořízeného vlastní činností. Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením hmotného majetku vlastní činností.
 3. Reprodukční pořizovací cenou – tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm eviduje v daňové evidenci. Je nutné ji stanovit na základě zákona o oceňování majetku (znalcem).

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí dále vyjmenované položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zpravidla cenou od 60 tis. Kč:

 • zřizovací výdaje (souvisejí se zakládáním společnosti – např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné a poradenské služby)
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • software (tj. programové vybavení počítačů)
 • ocenitelná práva (know-how, licence, autorská práva)

Dlouhodobý finanční majetek

 1. majetkové účasti (cenné papíry a podíly v podnicích ovládaných a řízených či pod podstatným vlivem)
 2. realizovatelné cenné papíry a podíly (jedná se zejména o majetkové cenné papíry (akcie) a obchodní podíly do 20 % podílu na základním kapitálu nebo směnka či nakoupený opční list)
 3. dlužné cenné papíry držené do splatnosti (splatnost přesahuje horizont 12 měsíců od data pořízení, jsou to dluhopisy)

Dlouhodobý finanční majetek se neodepisuje.

Oběžný majetek

Pro oběžný majetek je charakteristické, že neustále mění svou podobu, že obíhá. Koloběh oběžného majetku spočívá v tom, že za peníze nakoupíme materiál, ten vydáme do výroby, kde vzniká nejprve nedokončená výroba, potom hotové výrobky. Výrobky prodáme, vzniknou nám pohledávky a nakonec dostaneme opět peníze. Peníze na konci koloběhu by měly být větší než peníze vynaložené na počátku na zajištění výroby.

Oběžný majetek se vymezuje jako majetek, který má krátkou dobu použití (zpravidla do jednoho roku).

 1. Zásoby
 2. Zboží - jsou všechny statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje
 3. Zásoby vlastní výroby
 4. Nedokončená výroba (= produkty, které již prošly jednou nebo několika výrobními operacemi, takže již nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem.)
 5. Polotovary vlastní výroby (= produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu podniku. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně skladované a evidované)
 6. Výrobky (= produkty, které již prošly všemi výrobními operacemi i výstupní technickou kontrolou, takže již mohou být prodávány)
 7. Zvířata - zvířata (nikoliv základní stádo) jsou mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna slepic, krůt, kachen a perliček.
 8. Zálohy na pořízení zásob

Krátkodobý finanční majetek

 1. Peníze v pokladně (= všechny příjmy v hotovosti musí být v podniku přijaty do pokladny. Z pokladny jsou naopak vypláceny všechny výdaje v hotovosti. Stav peněz v pokladně je tedy také součástí majetku podniku)
 2. Ceniny (= např. známky, kolky, telefonní karty, stravenky, karty na pohonné hmoty)
 3. Peníze na bankovních účtech (= většina příjmů od obyvatel a podniků, např. za dodané výrobky a poskytnuté služby, jsou placeny na účet u banky. Podnik naopak z tohoto účtu hradí své závazky)
 4. Majetkové cenné papíry (= např. nakoupené akcie, které podnik pořizuje za účelem jejich dalšího prodeje do jednoho roku od jejich pořízení)
 5. Vlastní akcie (= zcela výjimečně podnik může v souladu s právními normami odkoupit zpět své vlastní akcie)
 6. Dlužné cenné papíry (např. zakoupené vkladové listy)
 7. Vlastní dluhopisy (= nakoupené vlastní dluhopisy)
nabídka půjček

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

http://www.google.fi/

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.