Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Druhy obchodních společností

Druhy obchodních společností (firem), které lze v Česku založit.

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v.o.s.)

Společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

K jednání jménem společnosti s jinými právními subjekty je oprávněn každý společník (nevylučuje-li to společenská smlouva).

O interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslně.

Statutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak)

 • RUČENÍ – v.o.s. ručí za své závazky celým svým majetkem, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkem
 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL - není povinný
 • VKLAD SPOLEČNÍKA - není povinný
 • ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU - zásadně rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (kom.spol., k.s.)

Je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku (komanditista) a jeden nebo více společníků ručí celým majetkem (komplementář).

K obchodnímu vedení jsou oprávněni jen komplementáři, ostatní otázky rozhodují všichni společníci většinou hlasů, každý společník má jeden hlas.

Statutárním orgánem jsou komplementáři.

 • RUČENÍ - komanditista ručí omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, komplementář neomezeně celým svým majetkem
 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL – komanditista je povinen vložit do ZK vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně 5 000 Kč.
 • VKLAD SPOLEČNÍKA - je povinný jen u komanditisty
 • REZERVNÍ FOND - není povinný
 • ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU – zisk se rozdělí na polovinu:
  • společnost 50%
  • komplementáři 50%

Zisk připadající na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle výše splacených vkladů.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s.r.o., spol. s r.o.)

Je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků.

Společnost může být založena i jednou osobou - fyzickou nebo právnickou.

Může mít maximálně padesát společníků.

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou drobného a středního podnikání.

Vzhledem k nižší kapitálové náročnosti svého založení oproti akciové společnosti a zároveň díky omezení ručení společníky jen do výše jejich nesplacených vkladů je nejvýhodnější právní formou pro drobnou či středně velkou firmu.

 • RUČENÍ - omezené, do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodní ho rejstříku
 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL - je povinný, minimálně ve výši 200.000 Kč
 • VKLAD SPOLEČNÍKA - je povinný, minimální částka 20.000 Kč
 • REZERVNÍ FOND - je povinný, tvoří se v roce, v němž společnost dosáhla čistého zisku, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku avšak ne více než 5% z hodnoty ZK. V dalších letech se doplňuje minimálně o 5% z čistého zisku, až do dosažení hranice minimálně 10% ZK.
 • ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU - dle výše vkladu, neurčí-li společenská smlouva jinak.
 • SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s.r.o., spol. s r.o.)

Orgány spol. s r. o.

Valná hromada

(shromáždění všech společníků) je nejvyšší orgán. Je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, rozhoduje prostou většinou všech přítomných.

Do její působnosti zejména patří:

 • Rozhodování o změně společenské smlouvy
 • Rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu
 • Jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady, vyloučení společníka
 • Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, zrušení společnosti.

 

Jednatelé

Společnost může mít jednoho nebo více jednatelů. Jednatel je statutárním orgánem společnosti.

Omezit jednatelská oprávnění může společenská smlouva nebo valná hromada.

Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.

Jednatelé jsou povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví.

Dozorčí rada

Dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě.

Její ustavení není povinné - úkoly pak plní valná hromada

AKCIOVÁ SPOLEČNOST (a.s., akc. spol.)

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a při zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku.

Akcie mají:

 • Jmenovitou (nominální) hodnotu – uvedena na akcii
 • Kurzovní (tržní) hodnotu – za tu se akcie nakupuje a prodává

 

 • RUČENÍ - Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti
 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL – je povinný, minimálně 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií 20 000 000 Kč
 • VKLAD SPOLEČNÍKA – jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný
 • REZERVNÍ FOND – je povinný, u prvního odvodu 20% z čistého zisku, maximálně 10% z hodnoty ZK, další doplňování 5% z čistého zisku, minimální výše je 20% ZK.

Orgány akciové společnosti

Valná hromada

Je nejvyšší orgán a.s.

Je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře.

Do náplně valné patří: změna stanov, rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, volba a odvolávání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o zrušení společnosti

Představenstvo

Statutární orgán a.s.

Má nejméně 3 členy (ti volí svého předsedu).

Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě (tj. zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem, vytváří a řídí organizaci práce, zabezpečuje vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku

Dozorčí rada

Nejvyšší kontrolní orgán společnosti, dohlíží na činnost představenstva

Členové dozorčí rady (nejméně 3) nemohou být členy představenstva. Jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční účetní závěrku a návrh rozdělení zisku.

Předkládá zprávy valné hromadě

Dozorčí rada v a.s. musí být vytvořena.

DRUŽSTVO

Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

Družstvo musí mít nejméně 5 členů nebo alespoň 2 právnické osoby

 • RUČENÍ – družstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva
 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL – tvoří jej souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Činí nejméně 50 000 Kč
 • VKLAD ČLENA DRUŽSTVA – podmínkou členství je splacení základního členského vkladu
 • NEDĚLITELNÝ FOND – vytváří se při vzniku družstva, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Je doplňován 10% z čistého zisku až do doby, než jeho výše dosáhne 50% zapisovaného základního kapitálu
 • ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU – zisk je rozdělen podle poměru výše vkladu splacené členem ke splaceným všech členů
 • RUČENÍ – družstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva
 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL – tvoří jej souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Činí nejméně 50 000 Kč
 • VKLAD ČLENA DRUŽSTVA – podmínkou členství je splacení základního členského vkladu
 • NEDĚLITELNÝ FOND – vytváří se při vzniku družstva, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Je doplňován 10% z čistého zisku až do doby, než jeho výše dosáhne 50% zapisovaného základního kapitálu
 • ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU – zisk je rozdělen podle poměru výše vkladu splacené členem ke splaceným všech členů.

Orgány družstva

Členská schůze

Nejvyšší orgán družstva (schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení a použití zisku, o koncepci rozvoje družstva).

Představenstvo

Statutární orgán družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva. Volí ze svých členů předsedu družstva, popř. místopředsedu.

Kontrolní komise

Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Odpovídá pouze členské schůzi.

Další formy podnikání

STÁTNÍ PODNIK

Vzniká vydáním zakládací listiny a jeho činnost je zahájena zápisem v obchodním rejstříku, zřizovatelem a vlastníkem je stát, podnik označen s.p., státní podnik.

(Stát může také držet majoritní či minoritní podíl v dalších obchodních společnostech.)

TICHÉ SPOLEČENSTVÍ

Tichý společník se zaváže poskytnout vklad, aniž by se podílel na rozhodování o podnikání. Za svůj vklad získává předem dohodnutý podíl na zisku společnosti.

HOLDINGOVÁ SPOLEČNOST

Je sdružením právně samostatných kapitálových společností ve formě tzv. mateřské a dceřiné společnosti.

JOINT VENTURE

Je to forma mezinárodního kapitálového podnikání. Při spolupráci dvou nebo více nezávislých podniků vzniká nová společnost.

FRANCHISING

Zavedená společnost (franchisor) poskytuje fyzické či právnické osobě (franchisant) technologie, úpravu provozoven, systém zásobování apod. Franchisant se stává součástí velké sítě podnikajících osob nesoucích jméno franchisora (viz. sítě rychlého občerstvení).