Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Skončení pracovního poměru

Podle zákona nemůže být pracovně-právní vztah ukončen ze strany zaměstnavatele bezdůvodně. Podívejme se tedy, jak zákon hovoří.

Pracovní poměr může být rozvázán:

 • dohodou
 • výpovědí
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době

Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí též uplynutím sjednané doby.

Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.

Dohoda

 • nejjednodušší způsob rozvázání pracovního poměru (obě strany se dohodnou),
 • pracovní poměr končí dnem na kterém se obě strany shodnou,
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru musí mít písemnou formu,
 • důvody skončení poměru není třeba uvádět, pouze vyžaduje-li to zaměstnanec

Výpověď

 • výpověď může dát kterákoliv ze stran pracovněprávního vztahu,
 • vyžaduje se písemná forma
 • zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, ale i bez uvedení důvodu,
 • zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:
  • ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným rozhodnutím zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce,
  • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost konat práci
  • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (pro řidiče řidičské oprávnění, pro práci lékaře diplom, cizí jazyky, práce na PC – zaměstnanci by měla být stanovena lhůta pro doplnění)
  • pro závažné porušení pracovní kázně, nebo pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (jestliže byl v posledních 6 měsících upozorněn na možnost výpovědi) – tj. krádež, absence...

Zákaz výpovědi:

V některých případech nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď vůbec – zaměstnanec je tzv. v ochranné době. Jde o tyto případy:

 • v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz
 • v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou, nebo, kdy čerpá (či on) rodičovskou dovolenou
 • v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce

Výpovědní doba:

 • počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně,
 • výpovědní doba činí 2 měsíce

Okamžité zrušení pracovního poměru

 • může k němu dojít pouze výjimečně
 • ke zrušení ze strany zaměstnavatele může dojít pouze tehdy, pokud:
 1. byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslná trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů
 2. porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem (hrubé napadení nadřízeného, krádeže apod.)

Právo okamžitě zrušit pracovní poměr má i zaměstnanec, a to pokud:

 • podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřeložil na vhodnější práci
 • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Pokud si strany domluví zkušební dobu, mohou pracovní poměr ukončit kdykoliv v průběhu této zkušební doby. Toto své rozhodnutí musí druhé straně písemně oznámit alespoň tři dny předem.

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

 • končí uplynutím sjednané doby

Pokud po uplynutí sjednané doby zaměstnanec s vědomím zaměstnance pokračuje v práci, pracovní poměr sjednaný na dobu určitou se změnil na pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou (pokud se tomu chce zaměstnavatel vyhnout, měl by poslední den se zaměstnancem vyřídit všechny formality a již mu nepřidělovat práci a nepřipustit aby ji vykonával).