Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Výrobní a hospodářský proces

V tomto článku se dočkáte opět především výkladu jednotlivých ekonomických pojmů, které se týkají výrobního procesu, výrobních faktorů (součástí je i práce) a hospodářského procesu.

Výrobní proces

Výroba je základní fází hospodářského procesu. Při výrobě vznikají statky a služby, které mají uspokojit lidské potřeby. Při výrobním procesu dochází k přeměně vstupů na výstupy za účelem tvorby nové hodnoty.

Výrobní faktory

Práce

Práce je cílevědomá lidská činnost, která s využitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby. Cena práce je vyjádřena platem (státní sféra) nebo mzdou.

 • Pracovní síla - souhrn fyzických a duševních schopností člověka, které umožňují konat práci
 • Kvalifikace - odborné předpoklady vykonávat práci
 • Rekvalifikace - rozšíření něbo změna
 • Dělba práce - rozdělení činností mezi jednotlivce či skupiny - zvyšuje výkonnost ekonomiky
 • Specializace - zaměření na určitou činnost
 • Kooperace - spolupráce

Druhy práce

 • produktivní (měřitelná)
 • neproduktivní (neměřitelná, lékař, učitel)
 • fyzická
 • duševní

Přírodní zdroje

Tvoří je nerostné bohatství dané země, které člověk využívá k výrobní činnosti - půda, ropa, vzduch, voda. Půda je nejdůležitější.

Kapitál

Je to odvozený výrobní faktor, neboť je výsledkem lidské práce. Kapitál zahrnuje veškeré kapitálové statky, které slouží k hospodářské činnosti podniku. Kapitál může mít podobu hmotnou (stroje, budovy), nehmotnou (software, licence, práva, výrobní postupy) nebo finanční (cenné papíry, peníze). V podnikovém hospodaření se kapitálové statky nazývají majetek.

Informace

V některých případech (ovšem ne vždy) se za výrobní faktor označuje také informace. Ta má ovšem nestálou hodnotu a proto není mezi výrobní faktory běžně zařazována.

Hospodářský proces

Samotný hospodářský proces se pak skládá ze čtyř fází:

 1. Výroba - činnost, při níž se přetváří přírodní produkty ve statky a služby
 2. Rozdělování - zaměstnanci a podnikatelé získávají peníze ve formě mzdy a zisku za vyrobené statky a služby
 3. Směna - ke směně dochází na trhu při střetu nabídky a poptávky
 4. Spotřeba